Unapređenje menadžerskog uticaja

Globalno gledano, svaku organizaciju čini skup pojedinaca. Svaki pojedinac ima značajnu ulogu u organizaciji, a njegov uticaj raste zajedno sa njegovom pozicijom u hijerarhiji. Stoga, važno je stalno razvijati menadžere na svim nivoima.

Analiza i procena

Ovaj program namenjen je srednjem menadžmentu. On učesnicima daje informacije:
•    O menadžerskoj efektivnosti tj. meri učinak u odnosu na lične i organizacione kriterijume
•    O uticaju na druge u smislu da li motivišu ili podstiču ljude oko sebe da se ponašaju na konstruktivne ili defanzivne načine (agresivno ili pasivno)
•    O pristupima menadžmentu tj. na koji način sprovode svoje odgovornosti, pomažući ili inhibirajući

Merenje menadžerskog uticaja i efektivnosti radi se na principu povratnih informacija od 360 stepeni.

Poslednji korak u ovom programu je tumačenje rezultata sa konsultantom. Cilj ovog susreta je:
•    Približavanje rezultata izveštaja učesniku
•    Prihvatanje rezultata izveštaja od strane učesnika
•    Podsticane želje za radom na promeni

U većini slučajeva, ishod je individualni razvojni plan koji se pravi zajedno sa učesnikom.
Najveća prednost ove procene je utvrđivanje potreba za obukom i razvojem. Ona predstavlja osnovu za kreiranje individualnih razvojnih planova. Ova procena smanjuje broj učesnika na obukama time što utvrđuje na koje tačno obuke je potrebno slati svakog zaposlenog čime učesnici pohađaju obuke koje konkretno targetiraju oblasti koje je potrebno unaprediti. Ovo podiže i motivaciju učesnika jer pohađaju obuke koje su im zaista neophodne za dalje napredovanje.


Razvoj

U zavisnosti od rezultata procene, učesnik prolazi kroz proces coaching-a ili se upućuje na radionice. Cilj svakog coachinga u poslovnom kontekstu je unaprediti efektivnost organizacije kroz lični razvoj menadžera usaglašen sa ciljevima i vizijom organizacije. Coaching pomaže menadžerima da ostvare bolje rezultate i efikasnije iskoriste svoje potencijale. Coach, radeći „jedan na jedan“, klijentu pruža podršku i pomaže mu da promeni svoj pristup. Tokom coaching-a, učesnik otkriva vrednosti, uverenja i pretpostavke koje usmeravaju njegov/njen stil upravljanja. Coaching je usmeren ka razvoju konstruktivnih stilova menadžmenta. Sledi primer nekih od mogućih tema radionica:
•    Uvod u menadžment
•    Davanje povratnih informacija
•    Motivacija
•    Postavljanje ciljeva
•    Upravljanje promenama
•    Upravljanje konfliktima
•    Timski rad
•    Veštine komunikacije
•    Upravljanje učinkom i dr.


Evaluacija

Merenje menadžerskih stilova, uticaja i efektivnosti, ponavlja se posle godinu dana. Iako učesnik postane svestan neželjenog uticaja koji vrši na druge, potrebno je vreme da usvoji konstruktivne modele razmišljanja, ponašanja i upravljanja, i da počne da primenjuje novostečena znanja.