Razvoj konstruktivnih stilova ponašanja

Razvoj-konstruktivnih-stilova-ponasanja-2Ovaj program:
•    procenjuje dominantnu orijentaciju na ljude ili na zadatak
•    procenjuje motivaciju, da li je menadžer okrenut zadovoljenju nižih potreba, tj. potreba sigurnosti ili viših potreba, tj. satisfakciji
•    procenjuje najizraženija ponašanja koja taj menadžer ispoljava u radu na zadacima i u interakciji s ljudima (da li su ona agresivna, pasivna ili konstruktivna).

Kod merenja stilova ponašanja, primenjuje se princip povratnih informacija od 360 stepeni.

Poslednji korak u ovom programu je tumačenje rezultata sa konsultantom. Na ovom susretu radi se na:
•    Približavanju rezultata izveštaja učesniku
•    Prihvatanju rezultata izveštaja od strane učesnika
•    Podsticanju želje za radom na promeni

Najveća prednost ove analize i procene je dobijanje realne slike o sebi, tj. objektivno sagledavanje sebe. Osvešćivanjem određenih neželjenih ponašanja, javlja se potreba za promenom. Svaki zaposleni je deo organizacije i individualne promene odražavaju se pozitivno i na organizacionom nivou ukoliko se sprovedu dosledno i uspešno.


Razvoj

U zavisnosti od rezultata procene, učesnik prolazi kroz proces coaching-a. Cilj svakog coachinga u poslovnom kontekstu je unaprediti efektivnost organizacije kroz lični razvoj menadžera usaglašen sa ciljevima i vizijom organizacije. Coaching pomaže menadžerima da ostvare bolje rezultate i efikasnije iskoriste svoje potencijale. Coach, radeći „jedan na jedan“, klijentu pruža podršku i pomaže mu da promeni svoj pristup. Tokom coaching-a, učesnik otkriva vrednosti, uverenja i pretpostavke koje usmeravaju njegovo/njeno ponašanje. Coaching je usmeren ka razvoju konstruktivnih stilova ponašanja.


Evaluacija

Merenje dominantnih stilova ponašanja ponavlja se posle najmanje šest meseci do godinu dana. Iako učesnik postane svestan određenih neželjenih ponašanja, potrebno je vreme da usvoji nove modele razmišljanja i ponašanja.