Unapređenje liderskog uticaja i liderskih strategija

Svaku organizaciju čini skup pojedinaca. Ti pojedinci unose u organizaciju svoje vrednosti, uverenja i stavove koji kreiraju određenu organizacionu kulturu i umnogome određuju kako će se većina zaposlenih odnositi prema ljudima, a kako prema zadacima. Uklapajući se u organizaciju, pojedinac postaje deo te kulture i direktno ili indirektno je podržava ili podstiče.

Stoga, svaki pojedinac ima značajnu ulogu u organizaciji, a njegov uticaj raste zajedno sa njegovom pozicijom u hijerarhiji.

promena-organizacione-kultureAnaliza i procena

Ovaj program:
•  Namenjen je najvišem rukovodstvu
•  Utvrđuje dominantan uticaj koji određeni lider vrši na svoje zaposlene, odnosno, da li ih podstiče da se ponašaju pasivno, agresivno ili konstruktivno, da li iz njih izvlači ono najbolje ili najgore
•  Daje pregled 10 strategija koje lideri koriste uz procenu da li učesnik koristi te strategije preskriptivno ili restriktivno. Ova dimenzija procene daje odgovor na to kako određeni lider motiviše zaposlene, koja ponašanja podstiče, kako daje povratne informacije, da li daje pozitivan ili negativan primer svojim ponašanjem itd.

Procena liderskog uticaja i liderskih strategija radi se na principu povratnih informacija od 360 stepeni.

Poslednji korak u ovom programu je tumačenje rezultata sa konsultantom. Na ovom susretu radi se na:
•  Približavanju rezultata izveštaja učesniku
•  Prihvatanju rezultata izveštaja od strane učesnika
•  Podsticanju želje za radom na promeni

Najveća prednost merenja liderskog uticaja i strategija jeste u osvešćivanju sopstvenog stila vođenja ljudi, u spoznaji šta je moguće raditi drugačije. Ovo saznanje kreira potrebu za promenom. Promena stila vođenja zaposlenih umnogome dorpinosi kreiranju drugačije organizacione kulture i ima veliki uticaj na čitavu organizaciju.


Razvoj

U zavisnosti od rezultata procene, učesnik prolazi kroz proces coaching-a ili se upućuje na radionice na. Cilj svakog coachinga u poslovnom kontekstu je unaprediti efektivnost organizacije kroz lični razvoj lidera usaglašen sa ciljevima i vizijom organizacije. Coaching pomaže liderima da ostvare bolje rezultate i efikasnije iskoriste svoje potencijale. Coach, radeći „jedan na jedan“, klijentu pruža podršku i pomaže mu da promeni svoj pristup. Tokom coaching-a, učesnik otkriva vrednosti, uverenja i pretpostavke koje usmeravaju njegove/njene stilove liderstva. Coaching je usmeren ka razvoju konstruktivnih stilova liderstva i preskriptivnih liderskih strategija. Sledi primer nekih od mogućih tema radionica:

•  Liderstvo – uloga lidera, stilovi i strategije
•  Strateško razmišljanje
•  Davanje povratnih informacija
•  Mentorstvo
•  Coaching
•  Motivacija
•  Organizaciona kultura
•  Pregovaranje
•  Etika


Evaluacija

Merenje liderskih stilova, uticaja i strategija, ponavlja se posle godinu dana. Iako učesnik postane svestan neželjenog uticaja koji vrši na druge, potrebno je vreme da usvoji konstruktivne modele razmišljanja, ponašanja i rukovođenja, i da počne da primenjuje novostečena znanja.