Dizajn i redizajn organizacione strukture

Svaka organizacija treba da ima odgovarajuću organizacionu strukturu koja će maksimalno podržavati aktivnosti te organizacije.

Rad na organizacionoj strukturi može podrazumevati:
•  Definisanje vizije, misije i strategije
•  Usklađivanje organizacione strukture i sistema menadžmenta sa ciljevima i strategijom organizacije
•  Utvrđivanje strateških poslovnih jedinica
•  Reorganizaciju
•  Raspodelu uloga i odgovornosti na različitim hijerarhijskim nivoima
•  Uvođenje ili unapređenje različitih sistema (procena učinka, nagrađivanje, raportiranje i sl.)